ردیف نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی سال ورود پست الکترونیک
1 سیدمحمدصادق حسینی مهندسی شیمی 91 sms.hosseiny@gmail.com
2 فاطمه مبین جاریحانی شیمی الی 93 f.mobayyenj@yahoo.com
3 نرجس همتی علم مهندسی شیمی 94 narjes.hematialam@yahoo.com
4 زهرا برادران گازران سنگي شیمی معدنی 94 Baradaranz@ymail.com
5 محسن باهوش مهندسی شیمی 94 mohsen.bahoosh@gmail.com
6 هژیر قهرماني دهبكري مهندسی شیمی 95 Hazhier_ghahremani@yahoo.com
7 سارا کارخانه مهندسی شیمی 95 Sara.karkhaneh@gmail.com
8 شمیم طیار مهندسی شیمی 95 Shamim.tayyar@yahoo.com
9 فاطمه ابراهیمی شیمی تجزیه 95 Febrahimi22@gmail.com
10 مینا صلاحی شیمی معدنی 95 Teknik_85@yahoo.com
11 امیر خسروی شیمی معدنی 95 Amirkh.chemist@gmail.com
12 نکیسا مقدم شیمی معدنی 95 Nakisa.moghaddam@yahoo.com
13 زهرا نوروزی شیمی تجزیه 95 Silversun198@yahoo.com
14 پریسا امانی شیمی فیزیک 96 amani.parisam@gmail.com
15 مهسا صیف پناه شیمی معدنی 96 moremo.elec@gmail.com
16 محمد آریایی نژاد مهندسی شیمی 96 m.aryaeinezhad@yahoo.com
17 حسین خانی مهندسی شیمی 96 behnamkhani10@yahoo.com
18 هدی حقی شیمی آلی 96 hoda.haghi@yahoo.com
19 ساینا سنجابی شیمی معدنی 96 saina.sanjabi92@gmail.com
20 سروش لاله مهندسی شیمی 96 laleh_soroush@alumni.iust.ac.ir
21 اعظم شریف پور لاطانی صنایع غذایی 96 marziehsharifpour@yahoo.com
22 حمید دهقان منشادی شیمی تجزیه 96 hamiid17s@gmail.com
23 سارا ترکمان شیمی کاربردی 97  
24 کامیار دارایی نکاننیه شیمی معدنی 98  
25 روزیتا دانش فر مهندسی شیمی 98  
26 زهرا صائب مهندسی شیمی 98  
27 زهرا میر غیاثی مهندسی شیمی 98  
28 مهدی شوندی علوم و صنایع غذایی 98  
29 صحرا فرهادی علوم و صنایع غذایی 98  
30 ابوالفضل بیاتی علوم و صنایع غذایی 98  
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.