گروه: 
فناوری‌های شیمیایی سبز
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
مجری(های) طرح (خارج از پژوهشکده / سازمان): 
دکتر علیرضا صالحی راد
تاریخ شروع: 
1397
تاریخ خاتمه: 
1399
وضعیت: 
خاتمه یافته
محل تامین اعتبار: 
شرکت شیمی پخش پیکان
سولفات کروم يک ترکيب شيميايي کروم است که بيشتر به عنوان عامل اصلي برنزه کننده در فرآيند برنزه سازي کروم در صنعت چرم و همچنين براي سنتز ساير ترکيبات کروم مورد استفاده قرار مي گيرد. روش تجاري براي توليد کروم شامل پخت کروميت با سودا در دماهاي بالا در حضور اکسيژن به شکل سديم کرومات(Na2CrO4‎) است. ترکيب حاصل (سديم کرومات) شامل Cr6‎+ است که يک گونه سرطانزا و يک حساسيت زاي ريوي و پوستي است که ‎500‎ بار سمي تر از Cr3‎+ مي باشد. بنابراين در فناوري هاي هاي مبتني بر فرايند قليايي، اکسيداسيون Cr(III‎) به Cr(VI‎) در هنگام تجزيه کروميت اجتناب ناپذير است. در مقابل، اکسيداسيون Cr(III‎) به Cr(VI‎) مي تواند توسط ليچينگ کروميت با سولفوريک اسيد کنترل شود و آلودگيCr(VI‎) از منبع اصلي توليد حذف شود. در اين تحقيق، استحصال سولفات کروم از کروميت با استفاده از يک فرايند ليچينگ اسيدي در حضور يک اکسيد کننده (بدون ايجاد Cr(VI‎)) صورت گرفته است: روش بکار رفته شامل مراحل زير است: ‎1‎- آسياب و آماده سازي کروميت ‎2‎- ليچينگ با سولفوريک اسيد در حضور اکسيد کننده ‎3‎- جداسازي آهن و ‎4‎- تثبيت pH‎.
نوع کارفرما: 
صنعت/مشارکت سازمان و صنعت
نام کارفرما: 
شرکت شیمی پخش پیکان
درصد مشارکت کارفرما: 
100%
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.