گروه: 
صنایع معدنی و کاتاليست‌ها
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
تاریخ خاتمه: 
1393
وضعیت: 
خاتمه یافته
محل تامین اعتبار: 
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
پيل سوختي يک ابزار الکتروشيميايي با کارايي بالا براي تبديل مستقيم انرژي شيميايي موجود در سوخت به الکتريسيته از طريق يک واکنش شيميايي با اکسيژن و يا يک اکسيدانت ديگر مي‌باشد. پيل سوختي الکتروليت پليمري که گاهي پيل سوختي غشاء تبادل پروتون نيز ناميده مي‌شود، در مقايسه با ساير پيل‌هاي سوختي از دانسيته توان بالا و مزيت وزن و حجم پائين بهره مي‌برد. الکترودهاي پوشيده شده با ذرات پلاتين با خواص الکتروکاتاليستي به مثابه قلب پيل سوختي مسئوليت تبادلات الکتروني را بر عهده دارند. از آنجائيکه لايه الکتروکاتاليستي پلاتين نقش بسيار مهمي در کارايي پيل سوختي ايفا مي‌کند، بنابراين در اين پروژه تهيه اين لايه مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت. در مرحله اول مروري بر مقالات با استفاده از بانک‌هاي اطلاعاتي و اينترنت صورت گرفت. در مرحله دوم لايه‌اي از نانوذرات پلاتين بر روي سطح کاغذ کربني اصلاح شده با کربن ولکان با استفاده از روش الکتروشيمايي ولتامتري چرخه‌اي با تعداد چرخه‌هاي مختلف پوشش داده شد. ساختار و يکنواختي سطح لايه الکتروکاتاليستي پلاتين با روش ميکروسکوپ الکتروني روبشي مطالعه گرديد. تصاوير بدست آمده با روش ميکروسکوپ الکتروني روبشي بيانگر تغيير يکنواختي و توزيع مناسب نانوذرات پلاتين با توجه به روش لايه نشاني انتخاب شده مي‌باشد. ساختار شيميايي سطح و ميزان بارگذاري پلاتين بر روي سطح به ترتيب با روش‌هاي EDX‎ و ICP‎ مورد ارزيابي قرار گرفت. براي محاسبه سطح فعال الکتروشيميايي (ECSA‎) ، لايه الکتروکاتاليست پلاتين تهيه شده به عنوان الکترود کار در واکنش احياء اکسيژن در يک سيستم سه الکترودي استفاده گرديد. نتايج ارزيابي‌هاي الکتروشيميايي لايه الکتروکاتاليست پلاتين تهيه شده بيانگر فعاليت الکتروکاتاليستي مناسب آن در مقايسه با ساير نتايج منتشر شده در مقالات مي‌باشد.
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.