گروه: 
صنایع معدنی و کاتاليست‌ها
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
تاریخ شروع: 
1396
تاریخ خاتمه: 
1398
وضعیت: 
خاتمه یافته
محل تامین اعتبار: 
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
ميزان آنزيم استيل کولين استراز (AChE‎) در مغز سالم غالب است، در حالي که آنزيم BChE‎ نقش ضعيف‌تري در تنظيم مقادير استيل کولين (ACh‎، مولکول حافظه) در مغز دارد. علاوه بر تنظيم سطح ACh‎، اين دو آنزيم تجمع آميلوئيد بتا (پلاک‌هاي A‎ ) در مغز را با تشکيل کمپلکس‌هاي پايدار، تسريع نموده و همچنين در فسفريلاسيون غيرطبيعي پروتئين تاو به عنوان يکي از عوامل پيشرفت بيماري آلزايمر، مشارکت دارند. مقادير ناچيزي از Zn2‎+، Cu2‎+ و Fe2‎+ در پلاک‌هاي مغزي بيماران مبتلا به آلزايمر يافت شدند. بر اين اساس، اغلب داروهاي بيماري آلزايمر از طريق مهار تجزيه ACh‎ به منظور تثبيت سطح لازم آن در مغز و همچنين کيليت يون‌هاي فلزي عمل مي‌نمايند. در اين مطالعه، تاکرين به عنوان مهارکننده موثر آنزيم کولين استراز (ChE‎) و کوئرستين به عنوان يک کيليت کننده يون فلزي طبيعي براي طراحي يک ليگاند چندمنظوره جديد با نام TAC-QUER‎ مورد استفاده قرار گرفته است. خاصيت کيليت کنندگي اين ليگاند با محاسبات کوانتومي مورد مطالعه قرار گرفته است. انرژي‌هاي اتصال فلز/TAC-QUER‎ مربوط به يون هاي فلزي Zn2‎+، Cu2‎+ و Fe2‎+ به ترتيب برابر ‎917/62‎ ،-939/08‎- و kcal.mol-1103/694‎ مي‌باشند. مطالعه فعاليت مهارکنندگي کولين استراز توسط ليگاند TAC-QUER‎ با داکينگ مولکولي و شبيه سازي ديناميک مولکولي مورد بررسي قرار گرفت. انرژي‌هاي آزاد کمپلکس هاي AChE/TAC-QUER‎ و BChE/TAC-QUER‎ به ترتيب برابر ‎17/17‎- و kcalmol-1 16/29‎- مي باشند. بر اساس نتايج حاصل از اين بررسي ها، TAC-QUER‎ يک ليگاند چندمنظوره قوي است که مي‌تواند در درمان بيماري آلزايمر موثر باشد.
نوع کارفرما: 
سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.