گروه: 
فناوری‌های شیمیایی سبز
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
تاریخ خاتمه: 
1396
وضعیت: 
خاتمه یافته
محل تامین اعتبار: 
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
در گزارش حاضر پس از مرور مختصري بر کلکتورهاي خورشيدي سهموي، نحوه طراحي کلکتورهاي خورشيدي سمهوي مورد بررسي قرار گرفته و با توجه به اين که منظور نهايي ساخت يک راکتور شيميايي گرما خورشيدي بوده، لذا طراحي کلکتور به نحوي صورت گرفته که پاسخگوي اجراي يک فرايند توليد هيدروژن باشد. فرايند انتخابي براي توليد هيدروژن فرايند ريفرمينگ کاتاليستي متانول با بخار آب است.
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.