گروه: 
صنایع معدنی و کاتاليست‌ها
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
تاریخ شروع: 
1395
تاریخ خاتمه: 
1398
وضعیت: 
خاتمه یافته
محل تامین اعتبار: 
صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران کشور
نظر به اهميت حذف اکسيدهاي نيتروژن به عنوان يکي از مهمترين آلاينده هاي محيط زيست، فرايند هاي متعددي نظير مستقيم NOx‎، ذخيره سازي و کاهش (NSR) NOx‎، کاهش کاتاليستي NOx‎ با هيدروکربن ها (LNC‎)، کاهش کاتاليستي انتخابي NOx‎ با NH3 (NH3-SCR‎)و واکنش غيرکاتاليستي کاهش (SNCR) NOx‎، براي حذف آن استفاده شده است که در ميان آنها کاهش کاتاليستي انتخابي (SCR‎) با NH3‎ بعنوان موثرترين فناوري از نظر راندمان حذف، پايداري و قيمت (اقتصادي) در نظر گرفته شده است. اگر چه V2O5-WO3(MoO3)/TiO2‎ به عنوان کاتاليست تجاري NH3-SCR‎ بکار رفته است اما چندين مشکل جدي نظير محدوده دمايي باريک، سميت V2O5‎، تشکيل SO3‎ و فعاليت کم در دماهاي پايين کاربردهاي اين کاتاليست را محدود مي کند. بنابراين، ارائه کاتاليست هاي با عملکرد مطلوب که مشکلات کاتاليست تجاري را نداشته باشند ضروري به نظر مي رسد. در اين طرح پژوهشي، نانوکامپوزيت هاي CoFe2O4/CuAl2O4/CeO2/TiO2‎، CoAl2O4/CuFe2O4/CeO2/TiO2‎ و CoFe2O4/CuAl2O4/ZSM-5/TiO2‎ با استفاده از چهار روش هاي فاز مايع مختلف سنتز شده و خواص ساختاري و همچنين عملکرد آنها به عنوان کاتاليست براي فرايند کاهش کاتاليستي انتخابي NOx‎ توسط NH3‎ بررسي و مورد مقايسه قرار گرفته است. با بررسي خواص ساختاري و کاتاليستي نمونه هاي سنتز شده و همچنين تعيين ارتباط بين آنها مشخص گرديد که روش ساخت تاثير بسيار زودي بر روي خواص ساختاري و در نتيجه عملکرد کاتاليستي نمونه هاي نانوکامپوزيتي دارد. به علاوه، نتايج حاصل از ارزيابي عملکرد مشخص کرد که فعاليت کاتاليستي نانوکامپوزيت CoFe2O4/CuAl2O4/ZSM-5/TiO2‎ در مقايسه با دو نانوکامپوزيت ديگر کمتر است. دليل فعاليت بالاتر نانوکامپوزيت هاي CoAl2O4/CuFe2O4/CeO2/TiO2‎ و CoFe2O4/CuAl2O4/CeO2/TiO2‎ را مي توان به اثرات متقابل CeO2‎ و TiO2‎ نسبت داد.
نوع کارفرما: 
سایر(صندوق حمایت از پژوهشگران،فناوران و ...)
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.