گروه: 
صنایع معدنی و کاتاليست‌ها
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
تاریخ شروع: 
1395
تاریخ خاتمه: 
1398
وضعیت: 
خاتمه یافته
محل تامین اعتبار: 
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
سلول هاي خورشيدي پروسکايتي بر پايه هاليد هاي آلي فلزي سبب ظهور تکنولوژي جديد در ابزار هاي فوتو ولتايي شده است. سلول هاي خورشيدي پروسکايتي در واقعه بر گرفته از سلول هاي خورشيدي حساس شده با رنگ است که به جاي رنگدانه از پروسکايت به عنوان لايه فعال جهت برداشت نور خورشيد استفاده مي شود. در اين پروژه به بررسي اثر افزودن رنگدانه N455‎ در مورفولوژي ساختار و در نهايت عملکرد سلول خورشيدي پروسکايتي پرداخته شده است. در اين پژوهش از دو روش تک مرحله اي و دو مرحله اي براي تهيه لايه پروسکايت استفاده شده است. نتايج حاصل نشان مي دهد که در روش تک مرحله اي افزودن رنگدانه N455‎ سبب بهبود عملکرد سلول خورشيدي از ‎4%/45‎ به ‎4%/69‎ شده است. در روش دومرحله‌اي نيز افزودن اين رنگدانه سبب بهبود عملکرد سلول خورشيدي از‎2%/70‎ به ‎2%/97‎ شده است. اين نتايج نشان دهنده تاثير مثبت افزودن رنگدانه N455‎ در جهت بهبود عملکرد سلول خورشيدي است
نوع کارفرما: 
سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.