گروه: 
گروه صنایع غذایی و تبدیلی
مجری(های) طرح (خارج از پژوهشکده / سازمان): 
دکتر هما ترابی زاده
تاریخ خاتمه: 
1394
وضعیت: 
خاتمه یافته
محل تامین اعتبار: 
شرکت آرين گلوکز
در اين تحقيق که به سفارش شرکت آرين گلوکز جهت توليد آزمايشگاهي و صنعتي مالتودکسترين و شربت گلوکز با روش آنزيمي انجام گرفت. آنزيم‌هاي آميلاز شامل Dextrozyme DX 1.5X, Promozyme D2, Fungamyl, Maltogenase, BAN 480L, Termamyl 2X, Liquozyme Supra‎ از نظر ساختار پروتئيني با استفاده از طيف‌سنجي در ناحيه UV‎، همچنين ميزان پروتئين موجود در محلول آنزيم و ميزان فعاليت آنزيم مورد ارزيابي قرار گرفتند. نتايج نشان داد که آنزيم Maltogenase‎ داراي کمترين مقدار پروتئين (۹۴/‎۶ ميلي‌گرم در هر ميلي‌ليتر) و آنزيم Fungamyl‎ داراي بيشترين مقدار پروتئين (۱۷/‎۱۰۷) مي‌باشند. پس از آن ميزان دما و ميزان pH‎ مطلوب براي فعاليت هر يک از آنزيم‌ها تعيين گرديد که دماي مطلوب آنزيم‌ها در محدوده ۹۰-‎۶۰ درجه سانتي‌گراد و ميزان pH‎ مطلوب ۶-۵/‎۴ بدست آمد. علاوه بر اين نيمه عمر آنزيم‌ها در دماي ‎۱۰۰ درجه سانتي‌گراد حدود ۲۴-‎۲۲ دقيقه تعيين گرديد. پس از آن ويژگي‌هاي نشاسته گندم تعيين گرديد که مقدار پروتئين نشاسته برابر با ۴۴۱/‎۰ گرم درصد تعيين شد. با توجه به مشخصات و ويژگي‌هاي تعيين شده، آنزيم Termamyl 2X‎ در مقادير ۳۵۰۰-‎۳۰ ميکروليتر براي تهيه مالتودکسترين مورد آزمون قرار گرفت که، در نهايت مقدار ۱۵/‎۰ کيلوگرم آنزيم Termamyl 2X‎ به ازاء هر کيلوگرم نشاسته در دماي ‎۸۰C‎ و pH‎ برابر با ۸/‎۵ همراه با افزودن ‎۷۰ ميلي‌گرم در کيلوگرم کلرور کلسيم براي توليد مالتودکسترين با DE‎ برابر با ۱۸-‎۵ انتخاب گرديد. توليد آزمايشي مالتودکسترين تحت شرايط ذکر شده در خط توليد کارخانه آرين گلوکز انجام گرفت و نقاط بحراني در شرايط توليد صنعتي شناسايي گرديد. همچنين شرايط مطلوب جهت توليد شربت گلوکز با استفاده از آنزيم‌هاي Liquozyme Supra‎ و Dextrozyme DX 1.5X‎ تعيين گرديد.
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.