گروه: 
گروه صنایع شیمیایی آلی و دارویی
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
تاریخ خاتمه: 
1394
وضعیت: 
خاتمه یافته
کاربامازپين داروي ضد صرع مي‌باشد که بطور گسترده‌اي استفاده مي‌گردد. مصرف اين دارو در ايران بالغ بر ‎91‎ تن در سال مي‌باشد. اين دارو هم اکنون در
ايران سنتز و فرموله مي شود. روش موجود سنتز آن در کشور استفاده از ماده اوليه ايمينواستيلبن کربونيل کلرايد است. اين حد واسط از کشور چين وارد و تحت گاز آمونياک به کاربامازپين تبديل مي‌گردد. ايمينواستيلبن کاربونيل کلريد خود از واکنش بين ايمينواستيلبن و گاز فسيژن تهيه مي‌شود. گاز فسيژن ترکيبي فوق‌العاده سمي مي‌باشد. هدف از اجراي اين طرح بررسي توليد تک مرحله‌اي کاربامازپين از ايمينواستيلبن بدون استفاده از گاز فسيژن است. در آزمايشات انجام شده از واکنش بين ايمينواستيلبن و سديم ايزوسيانات در حلال تالوئن و در مجاورت تري کلرواستيک اسيد کاربامازپين تهيه شد. شرايط انجام واکنش بهينه گرديد. آناليز نمونه طبق فارماکوپه انجام شد. کاربامازپين حاوي مقدار جزيي از يک ناخالصي ناشناخته مي‌باشد که به علت مقدار کم مشکلي در تاييد نمونه بوجود نمي‌آورد. اين طرح اين ترکيب جدا و تلاش براي شناسايي آن شد. نتايج آزمايشات نشان داد که اين ناخالصي خود متشکل از چند ترکيب است. ساختمان‌هايي براي اين ترکيبات پيشنهاد شد اما تاييد نهايي ساختمان آنها بايد در طرح جداگانه‌اي بررسي شود.
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.