گروه: 
صنایع معدنی و کاتاليست‌ها
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
تاریخ خاتمه: 
1393
وضعیت: 
خاتمه یافته
محل تامین اعتبار: 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
LSM‎ با ساختار پروسکيت به عنوان پر کاربردترين و پايدارترين ماده کاتدي براي پيل‌هاي سوختي اکسيد جامد دما بالا محسوب مي‌شود. مهم‌ترين شرکت‌هاي توليدکننده يا توزيع کننده مواد اوليه پودر LSM‎ در جهان معرفي شده و مشخصات مواد اوليه مورد نياز يراي ساخت آن از منابع استخراج شده است. منابع و کشورها و ميزان توليد نمک‌هاي لانتانيم، استرانسيم و منگنز مشخص گرديد. فهرست منابع فعال منگنز و استرانسيم ايران استخراج شد و مشخص گرديد که امکان استفاده از نمک استرانسيم داخلي به دليل وجود ناخالصي‌هاي موجود و صرف هزينه‌اي زياد براي وجود ندارد. معادن لانتان نيز در ايران موجود نيست. خوشبختانه توليد استات منگنز و کربنات سديم که بيشترين نسبت مولي را در تهيه پودر LSM‎ به خود اختصاص داده‌اند، توليد داخل بوده و در اين طرح از آنها استفاده شده است. در اين کار تحقيقاتي نانو پودرهاي پروسکيتي LSM‎ با ساختار ارتورومبيک با استفاده از مواد اوليه داخلي، از دو پيش ماده‌ي مختلف توسط روش همرسوبي سنتز شدند. براي بدست آوردن نانو پودرهاي LSM‎ با کيفيت مطلوب، شرايط واکنش از قبيل pH‎ محلول و دماي کلسيناسيون بهينه شد. نمونه‌ها بوسيله تکنيک‌هاي طيفبيني تبديل فوريه مادون قرمز (FT-IR‎) ، پراش پرتو ايکس (XRD‎)، ميکروسکوپ الکتروني روبشي (SEM‎)، طيف‌سنجي تفکيک انرژي (EDX‎) مورد مطالعه و شناسايي قرار گرفتند. خواص مغناطيسي محصولات توسط مغناطيس‌سنج ارتعاشي (VSM‎) در دماي اتاق اندازه‌گيري شد. پروسکيت‌هاي سنتز شده با استفاده از دو پيش ماده، داراي فاز کريستالي خالصي از LSM‎ بودند، اما شکل و اندازه ذرات متفاوت دارند. نانو پودرهاي بدست آمده بصورت کروي هستند. همچنين نتايج نشان مي‌دهند که با استفاده از پيش ماده‌ي کمپلکسي، ميانگين اندازه ذرات پودر LSM‎ حاصل به طور چشمگيري کاهش پيدا مي‌کند
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.