گروه: 
گروه صنایع شیمیایی آلی و دارویی
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
مجری(های) طرح (خارج از پژوهشکده / سازمان): 
دکتر شهره صفارزاده متین
تاریخ خاتمه: 
1393
وضعیت: 
خاتمه یافته
محل تامین اعتبار: 
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
کاتاليست‌هاي هتروژن به دليل مزايايي همچون قابليت بازيابي، کاهش تعداد مراحل تهيه و جداسازي محصول، کاهش مضرات زيست محيطي، قيمت تمام شده به نسبت ارزان‌تر، کاهش آلوده ساختن منابع آبي و به تبع آن اثرات زيست محيطي کمتر در بسياري از واکنش‌ها از اهميت ويژه‌اي برخوردارند. در طرح حاضر سنتز بيوديزل از روغن تفاله زيتون با استفاده از کاتاليست بازي هتروژن مورد بررسي قرار گرفت. نتايج اين طرح نشان داد که کاتاليست هتروژن CaO‎ بر پايه SBA-15‎ با محدوده بازي در حدود ۸/۹ (۹.۸=H‎) به علت کاهش مراحل مورد نياز در جداسازي بيوديزل و احتمال کمتر صابوني شدن مخلوط واکنش و امکان احيا و استفاده مجدد از کاتاليست مي‌تواند روش مناسبي براي جايگزيني روش هموژن باشد. نتايج اين طرح در ارتباط با بهينه‌سازي و مدل سه فاکتور شامل زمان، نسبت مولي متانول به روغن و مدت زمان انجام واکنش در مقايسه با درصد کاتاليست از تاثيرگذاري بالاتري برخوردارند. بر اساس رابطه بدست آمده ميان درصد تبديل و فاکتورهاي بررسي شده معادله پيش‌بيني مي‌کند درصد تبديل در نسبت متانول/روغن ‎۹، درصد بازگذاري کاتاليست ۷/‎۳۵ و زمان استخراج ۸/‎۵ ساعت مي‌باشد که توسط آزمايش تاييد شد در اين شرايط مي‌توان بيوديزل را با درصد تبديل ‎۹۷ درصد بدست آورد.
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.