گروه: 
گروه صنایع شیمیایی آلی و دارویی
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
تاریخ شروع: 
1396
تاریخ خاتمه: 
1398
وضعیت: 
خاتمه یافته
محل تامین اعتبار: 
مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم، تحقیقات فناوری
پلی هيدروکسي‌بوتيرات‌کووالرات (PHBV‎) يک بايوپليمر گرمانرم و زيست تخريبصپذير است که به‌وسيله‌ي گونه‌اي از باکتري‌ها توليد مي‌شود. اين بايو پليمر به‌دليل خواص مشابه با پلي پروپيلن بسيار مورد توجه مجامع علمي و صنعتي واقع شده است. با وجود مزاياي زياد نسبت به پليمرهاي پتروشيميايي، استفاده از آن به‌علت هزينه‌بر بودن فرايند توليد و همچنين پايين بودن برخي خواص فيزيکي و مکانيکي، محدود مي‌باشد. يکي از روش هاي برطرف کردن اين مشکل استفاده از نانوذرات به‌عنوان تقويت کننده است. در اين پژوهش، فيلمصهاي نانوکامپوزيت PHBV‎ حاوي نانوکريستال سلولز (CNC‎) و نانو اکسيد آلومينيوم (Al2O3‎)، تهيه شد. اثر افزودن نانوذرات روي ويژگي‌هاي مکانيکي شامل استحکام کششي و ازدياد طول پارگي و ويژگي‌هاي ديناميکي-مکانيکي شامل مدول ذخيره و تانژانت دلتا مورد مطالعه قرار گرفت. همچنين، ويژگي‌هاي مورفولوژي سطحي و ويژگي‌هاي حرارتي به ترتيب، به‌کمک ميکروسکوپ الکتروني پويشي (SEM‎) و گرماسنجي پويشي تفاضلي (DSC‎)، مورد بررسي قرار گرفت. براي اين منظور، نانو کريستال سلولز و نانو اکسيد آلومينيوم با نسبت‌هاي صفر، ‎3‎ ،1‎ و ‎5‎ درصد وزني به بايو پليمر و همچنين نسبت‌هاي ترکيبي ‎3:3‎ و ‎5:5‎ درصد وزني به پليمر PHBV‎ به‌صورت جداگانه اضافه شد و فيلم نانوکامپوزيت به روش قالب‌گيري محلول به دست آمد. بعد از افزودن نانوذرات، استحکام کششي و پايداري حرارتي مربوط به فيلم‌ها افزايش و ازدياد طول کاهش يافتند. مشاهده‌هاي SEM‎ نشان داد که وجود مقدار زياد نانوذرات (‎3‎ درصد وزني)، بشدت در ماتريس پليمري آگلومره مي شوند. اين امر موجب مي شود که ويژگي‌هاي مکانيکي کامپوزيت ها در مقادير بيش از ‎3‎ درصد وزني کاهش يابد. در نهايت، نتايج اين پژوهش نشان داد که نانوکريستال سلولز يک ماده‌ي تقويت کننده‌ي موثر براي اصلاح خواص فيزيکي و مکانيکي فيلم‌هاي کامپوزيتي بايو پليمري مي‌باشد.
نوع کارفرما: 
سایر(صندوق حمایت از پژوهشگران،فناوران و ...)
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.