گروه: 
صنایع معدنی و کاتاليست‌ها
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
تاریخ شروع: 
1395
تاریخ خاتمه: 
1398
وضعیت: 
خاتمه یافته
محل تامین اعتبار: 
سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران
با توجه به اهميت دوام روسازيهاي آسفالتي و هزينه‌هاي سنگين تعمير آنها، اصلاح ساختار مخلوطهاي آسفالتي بعنوان يک رويکرد پيشگيرانه کاربردي، مورد توجه محققين است. در اينجا، براي اولين بار تاثير دو آمينو آميد فسفردار N‎-بنزوئيل-N',N‎"- بيس(ترشيوبوتيل) فسفريک تري آميد (BT‎) و N‎-بنزوئيل-N',N‎"- بيس (پيپريدين) فسفريک تري آميد(BP‎)، بعنوان افزودني سوسپانسيوني، بر دوام رطوبتي مخلوطهاي آسفالتي گرم مورد بررسي قرار گرفت. به اين منظور، ابتدا BT‎ و BP‎سنتز و شناسايي شيميايي شدند. سپس براي انتخاب حلال سوسپانسيون، اثر ضد عريان شدگي چند حلال با قطبيت متفاوت بر آسفالت بررسي و کم اثرترين و ارزانترين آنها، که روغن موتور بود بعنوان مناسبترين محيط مايع انتخاب شد. در مرحله بعد، سوسپانسيونهايي حاوي دوزهاي مختلف BT‎ و BP‎ در روغن تهيه و اثر آنها بر دوام رطوبتي مخلوطهاي آسفالتي بررسي گرديد. جهت سنجش ميزان دوام رطوبتي مخلوطهاي آسفالتي، آزمايش تعيين نسبت مقاومت کششي غير مستقيم حالت اشباع به حالت خشک (TSR‎) براي هر يک از نمونه‌هاي: شاهد (فاقد افزودني)، حاوي حلال خالص، حاوي افزودني فسفره در حلال انتخابي (با دوزهاي مختلف فسفرآميد) و حاوي افزودني آلماني مورد استفاده در ايران، به ميزان ‎0/4‎ درصد وزني قير با سه بار تکرار، انجام شد. نتايج نشان دهنده آن بود که افزودني هاي حاوي دوزهاي مختلف BT‎ و BP‎ در روغن، همگي باعث افزايش TSR‎ مخلوط آسفالتي نسبت به نمونه شاهد مي‌شوند ولي، با افزايش دوز فسفر آميدها در افزودني سوسپانسيوني، مقدار TSR‎روند خاصي را نشان نمي‌دهد. بهترين نتيجه مربوط به سوسپانسيون حاوي ‎0/5‎ گرم BT‎ در ‎5/5‎گرم روغن بود که مقدار TSR‎ مخلوط آسفالتي حاصل از آن (‎0/75‎) با نمونه وارداتي آلماني (۷۶/‎0‎) تقريبا يکسان است. اين افزودني براي آسفالتهاي مورد استفاده در شرايط سخت (دما و رطوبت آب ‎60‎ درجه) و در شرايط بسيار سخت (دما و رطوبت آب جوشان) نيز مورد آزمايشات مربوطه قرار گرفت. نتايج نشان دهنده آن بود که افزودني سنتزي کار حاضر قادر است براي آسفالتهاي مورد استفاده در شرايط مختلف دمايي و رطوبتي (معمولي، سخت و خيلي سخت) دوام لازم در برابر عريان شدگي را ايجاد کند و در همه شرايط، کارايي آن با افزودني آلماني مورد استفاده در کشور برابري مي‌کند
 
نوع کارفرما: 
سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
درصد مشارکت کارفرما: 
100%
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.