گروه: 
صنایع معدنی و کاتاليست‌ها
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
تاریخ شروع: 
1395
تاریخ خاتمه: 
1398
وضعیت: 
خاتمه یافته
محل تامین اعتبار: 
سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران
در پژوهش حاضر لايه نازک نانو ساختار ZnO‎ بر بستر شيشه هادي FTO‎ با بهره گيري از خواص پليمر قابل حذف پلي وينيل الکل تهيه، و کارايي آن در سنجش فنل با استفاده از تکنيک طيفصسنجي امپدانس الکتروشيميايي مورد ارزيابي قرار گرفت. لايه نازک اکسيد روي بر بستر FTO‎ با استفاده از تکنيک نسبتا ساده، سريع و مقرون به صرفهصصي پوششصدهي الکتروشيميايي تهيه گرديد. فرآيند لايه نشاني با استفاده از تکنيک هاي طيف سنجي امپدانس الکتروشيميايي و ولتامتري چرخهصاي دنبال شد و بررسي ساختار لايه هاي نازک نانوساختار تهيه شده با استفاده از تکنيکصصهاي SEM‎، EDX‎ و FTIR‎ و طيف سنجي UV-Vis‎ انجام گرديد. الکترود FTO/ZnO‎ تهيه شده پاسخ هاي ايمپديمتري مناسبي را در محدوده ي غلظتي‎12-34‎ ميکرومولار فنل در محلول بافر فسفات با pH = 7‎ و در حضور زوج ردوکس فرو/فري سيانيد به عنوان واسطه انتقال الکترون، از خود نشان داد. مقدار حد تشخيص براي اين حسگر M 9/16‎ و ميزان حساسيت M2-240/41 .cm .-1‎ محاسبه گرديد؛ مطالعه مزاحمتها براي تشخيص فنل در حضور ساير آلاينده هاي آلي آب انجام شد.
نوع کارفرما: 
سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
درصد مشارکت کارفرما: 
100%
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.