گروه: 
فناوری‌های شیمیایی سبز
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
تاریخ شروع: 
1397
تاریخ خاتمه: 
1399
وضعیت: 
خاتمه یافته
محل تامین اعتبار: 
شرکت پالایش گاز پارسیان
 بررسي وضعيت موجود پالايشگاه گاز پارسيان کل ميزان مصرف آب محاسبه شد که هر سال به مقدارمتوسط %‎6‎ به آن اضافه مي شود. هدف از تصفيه فاضلاب هاي صنعتي و غيرصنعتي موجود، به کارگيري آنها در آبياري فضاي سبز و آب آتش نشاني مورد توافق قرار گرفت و استاندارهاي آنها تعيين شدند. شدت جريان متوسط جريان فاضلاب نفتي، پساب اسمز معکوس و پساب بهداشتي اندازه گيري شدند. براي تعيين آلايندهصهاي آلي و نمک هاي موجود در فاضلابصهاي توليدي شرکت و تغييرات فصلي آنها، ‎12‎ بار از آنها طي يک سال نمونهصبرداري شده و مورد آناليز قرار گرفتند. براي تصفيه فاضلاب نفتي، روشصهاي فيزيکي، شيميايي و بيولوژيکي شامل انعقاد و ته نشيني، جذب سطحي، فرايند غشايي اسمز مستقيم، روش هاي اکسايش پيشرفته (راديکال پرسولفات و ازن زني) و روش بيولوژيکي با به کار بردن کنسرسيوم سويه هاي باکتريايي جداشده از محل و سويه هاي نمک دوست مورد بررسي قرار گرفتند. با توجه به نتايج به دست آمده، فرايند تصفيه فاضلابصها به صورت ترکيبي از روشصهاي فيزيکي، شيميايي و بيولوژيکي و براي نمکصزدايي، اسمز معکوس پيشنهاد شد. بر اساس يافته ها، پيشصبيني شد که با روش پيشنهادي مي توان حدود ‎20‎ % آب مصرفي از مجموع فاضلاب-هاي پالايشگاه را بازيابي نموده و به عنوان آب مصرفي آبياري و يا آتش نشاني به مصرف رساند. در نهايت هزينه هاي سرمايه گذاري و هزينه هاي مستقيم توليد محاسبه شدند.
نوع کارفرما: 
صنعت/مشارکت سازمان و صنعت
نام کارفرما: 
شرکت پالایش گاز پارسیان
درصد مشارکت کارفرما: 
100%
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.