گروه: 
گروه صنایع شیمیایی آلی و دارویی
مجری(های) طرح (خارج از پژوهشکده / سازمان): 
دکتر شهره صفارزاده متین
تاریخ خاتمه: 
1390
وضعیت: 
خاتمه یافته
محل تامین اعتبار: 
سازمان انرژیهای نو ایران
 
با توجه به سند راهبردي پيل سوختي در کشور مصوب تيرماه ‎1386‎ و بر اساس بند "ب" راهبردهاي آن سند، توسعه فناوري‌هاي مربوط به مبدل‌هاي گاز طبيعي به هيدروژن و ذخيره‌سازي هيدروژن به عنوان يکي از منابع مهم و جديد انرژي در آينده نه چندان دور مورد تأکيد قرار گرفته است. از آنجايي که در سند راهبردي پيل سوختي جزييات کامل مربوط به برنامه‌ريزي براي ايجاد و توسعه فناوري ذخيره‌سازي هيدروژن در کشور نيامده است و اين برنامه‌ريزي نيازمند انجام مطالعات امکان‌سنجي و ارزيابي امکانات و پتانسيل‌هاي موجود در کشور از نظر فني و اقتصادي است، در اين پروژه سعي شده است با استفاده از اطلاعات و تجربيات موجود در ساير کشورهاي صاحب نظر در اين زمينه و تجزيه و تحليل داده‌هاي آنها، روش‌هاي مختلف ذخيره‌سازي هيدروژن از نقطه نظرهاي علمي و فني، تجهيزاتي و مواد، اقتصادي و اجتماعي مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته و در نهايت يک برنامه براي ايجاد و پياده‌سازي فناوري‌هاي منتخب ذخيره‌سازي هيدروژن در کشور شامل مخازن هيدريد فلزي، مخازن تحت فشار گاز هيدروژن و ساير مواد جامد جاذب ارائه گرديده است.مطالعات فوق در قالب موارد ذيل انجام پذيرفته است: بررسي و مقايسه فني و اقتصادي انواع روش‌هاي مختلف ذخيره‌سازي هيدروژن در جهان؛ گردآوري اطلاعات مربوط به برنامه‌ها و نقشه راه ذخيره‌سازي هيدروژن کشورها در کشورهاي آمريکا، اتحاديه اروپا، ژاپن، کره جنوبي و هند؛ گردآوري و بررسي کدها و استانداردهاي معتبر در زمينه فناوري‌هاي مختلف ذخيره‌سازي و اندازه‌گيري هيدروژن؛ ارائه فهرست و معرفي شرکت‌هاي فعال توليدکننده تجهيزات انواع سيستم‌هاي ذخيره‌سازي هيدروژن در جهان؛ گردآوري و بررسي پتانسيل‌هاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري موجود در کشور در زمينه ذخيره‌سازي هيدروژن شامل: بررسي مجموعه فعاليت‌هاي تحقيقاتي و مطالعاتي انجام شده و شناسايي نيروي انساني متخصص و زمينه فعاليت در حوزه ذخيره‌سازي هيدروژن؛ ارائه فهرست و بررسي و ارزيابي مواد، لوازم و تجهيزات مورد نياز در سيستم‌هاي ذخيره‌سازي هيدروژن و تجزيه و تحليل پتانسيل‌هاي بالقوه و بالفعل در کشور؛ تهيه فهرست و بررسي و ارزيابي توانمندي‌هاي توليدکنندگان و سازندگان لوازم و تجهيزات و مواد داخلي (راکتور، تانک، و سيستم اندازه‌گيري و انواع مواد جاذب و ....)؛ بررسي و ارزيابي فني و اقتصادي فناوري‌هاي ذخيره‌سازي هيدروژن و گزينش روش‌هاي عملياتي منتخب در کشور (ارائه نتايج حاصل به صورت گزارش امکان‌پذيري ابتدايي (PFS‎))؛ بررسي جايگاه فناوري‌هاي مربوط به ذخيره‌سازي انرژي هيدروژني در نظام ملي نوآوري و مطالعات استراتژيک؛ بررسي سهم بومي‌سازي فناوري ذخيره‌سازي هيدروژن در اقتصاد هيدروژني کشور؛ بررسي جايگاه فناوري‌هاي مربوط به ذخيره‌سازي انرژي هيدروژني در نظام ملي نوآوري و مطالعات استراتژيک.
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.