گروه: 
گروه صنایع غذایی و تبدیلی
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
تاریخ خاتمه: 
1394
وضعیت: 
خاتمه یافته
محل تامین اعتبار: 
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
نفت خام نه تنها عمده‌ترين تامين‌کننده سوخت در دنيا مي‌باشد، بلکه در تامين مواد اوليه بسياري از صنايع مورد استفاده قرار مي‌گيرد. بواسطه تفاوت‌هاي عمده نفت خام سبک و سنگين فرايندهاي ارتقاء نفت سنگين اهميت پيدا کرده است. مشکلات روش‌هاي معمول ارتقاء نفت خام سنگين باعث تمايلات جهت استفاده از فناوري‌هاي نوين در اين زمينه شده است. در اين ميان استفاده از امواج الکترومغناطيسي از جمله امواج مايکروويو بواسطه تاثير آنها بر ارتقاء نفت خام سنگين جايگاه ويژه‌اي دارد. مزاياي استفاده از امواج مايکروويو شامل زمان واکنش کوتاه، گرمايش سريع، راندمان بالاي انرژي و کنترل دقيق فرايندها مي‌باشد. اين ويژگي‌ها باعث شده است تا تحقيقات زيادي در باره کاربردهاي آنها و جايگزيني روش‌هاي متداول ارتقاء نفت سنگين صورت گيرد. هدف از اين تحقيق ارتقاء نفت خام سنگين ايران با استفاده از امواج مايکروويو مي‌باشد. فعاليت‌هاي انجام شده در اين تحقيق شامل چهار قسمت است. در قسمت اول موضوع نفت خام سنگين در دنيا، آسفالتين و نقش آن در نفت خام سنگين و فرايندهاي متداول ارتقاء نفت خام سنگين و همچنين امواج مايکروويو و کاربرد آن در واکنش‌هاي شيميايي مورد بررسي قرار گرفته است. قسمت دوم به فعاليت‌هاي ساير محققين در زمينه ارتقاء نفت خام سنگين در مراجع معتبر اختصاص داده شده است. قسمت سوم تحقيق شامل ساخت، نصب و راه اندازي سيستم مايکروويو و متعلقات لازم جهت ارتقاء نفت خام سنگين ايران مي‌باشد. در اين قسمت دياگرام فرايند و مراحل راه‌اندازي آن به تفصيل ارائه شده است. در قسمت چهارم تحقيق نيز آزمايش‌هاي ارتقاء نفت خام سنگين با پرتوافکني مايکروويو انجام شده است. آزمايش‌هاي انجام شده بشرح زير است. ‎۱) بررسي آماري ارتقاء نفت خام سنگين با پرتوافکني مايکروويو با روش طراحي فاکتوريل دو سطحي: متغيرهاي مستقل در اين بررسي شامل سطح توان امواج مايکروويو، زمان فرايند، درصد کاتاليست و در صد کربن فعال به عنوان حساس کننده مي‌باشد. نفت خام مورد بررسي نفت خام سنگين ميدان پايدار غرب ايران با درجه API‎ برابر ۵۳/‎۱۸ مي‌باشد. ‎۲) بررسي تاثير نوع حساس کننده امواج مايکروويو، تاثير افزايش آب به عنوان منبع هيدروژن، ارتقاء نفت خام سنگين با پرتوافکني مايکروويو با روش تقطير همراه با واکنش صورت گرفته است. آزمايش‌هاي انجام شده شامل درجه حرارت سطح، درجه API‎ نفت، ميزان آسفالتين و ويسکوزيته نفت و اندازه‌گيري اجزاء اشباع، آروماتيک، رزين و آسفالتين مي‌باشد. بررسي نشان مي‌دهد که در شرايط بهينه ميزان آسفالتين نفت خام از ۵/‎۹ درصد به ۵/‎۶ درصد، اجزاء رزين از ۳/‎۱۸ درصد به ۳۵/‎۱۲ درصد کاهش و اجزاء آروماتيک از ۱/‎۵۸ درصد به ۹۱/‎۶۴ درصد و اجزاء اشباع از ۱/‎۱۴ درصد به ۴/‎۱۶ درصد افزايش يافته است.
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.