گروه: 
فناوری‌های شیمیایی سبز
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
تاریخ خاتمه: 
1382
وضعیت: 
خاتمه یافته
محل تامین اعتبار: 
سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران
با اندازه‌گيري دانسيته مخلوطهاي دو جزيي پلي اتيلن گليکول، پلي پروپيلن گليکول در حلال‌هاي آب و اتانول و نيز پلي وينيل الکل در حلال آب و در دماهاي مختلف و جرم‌هاي مولکولي متفاوت از پليمر، حجم اضافي محلول‌ها اندازه‌گيري شد. اکتيويته حلال بر حسب سه بخش يعني انرژي دروني اضافي، انتروپي و حجم اضافي مدل گرديد. حجم اضافي بر اساس يک معادله چند جمله‌اي درجه ‎۳ بيان شد و بخش انتروپي از مدل شبکه فلوري و بخش انرژي دروني از ميانگين بخش‌هاي انتروپي و حجم اضافي محاسبه گرديد. نتايج مدل بيانگر توافق خوب محاسبات با داده‌هاي تجربي است.
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.