گروه: 
فناوری‌های شیمیایی سبز
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
مجری(های) طرح (خارج از پژوهشکده / سازمان): 
دکتر علیرضا صالحی راد
تاریخ شروع: 
1396
تاریخ خاتمه: 
1398
وضعیت: 
خاتمه یافته
محل تامین اعتبار: 
شركت آلوميناي ايران
در اين طرح ابتدا مطالعه بازار بر روی تولید کنندگان داخلی جاذب و کاتالیست صورت گرفته است و طی آن علاوه بر بررسی مشخصات و کیفیت مورد انتظار واحدهای تولید کننده، میزان نیاز آنها به گاما آلومينا منوهيدرات (بوهمیت)، گاما آلومینا (بدون آب) و نیز هیدروکسید آلومینیوم برآورد شده است. سپس با توجه به نوع نیاز (مواد اولیه مصرفی، کیفیت و خلوص) تولید کنندگان مذکور دسته بندی شده و میزان تقاضای هریک از این گروه ها ارائه شده است. در مرحله بعدي با توجه به ميزان بيشتر تقاضاي مصرف‌كنندگان نسبت به بوهميت، روش های مختلف تولید آن از لیکور و همچنین هیدروکسید آلومینیوم (هیدرات آلومینیوم) مورد مطالعه قرار گرفته و با توجه به شاخص ها و معیارهای موجود فنی، اقتصادی و زیست محیطی، با یکدیگر مقایسه شده اند. در بخش تجربي فرايندهاي انتخاب شده در مراحل قبلي شامل روش‌هاي خنثي‌سازي با عوامل بی کربنات، اسيد استيك، دي اكسيد كربن، اسيد هيدروكلريك و بي‌كربنات سديم در مقياس آزمايشگاهي مورد بررسي قرار گرفته و عواملي نظير pH، دما، غلظت عامل خنثي ساز و همچنين حضور افزودني‌هاي مختلف مورد مطالعه قرار گرفتند. در فاز آخر طرح نيز با توجه به داده‌هاي آزمايشگاهي بدست آمده از قسمت تجربي، طراحي فرايند در مقياس‌هاي نيمه صنعتي و صنعتي انجام گرفته و پس از برآورد مواد، انرژي و تجهيزات مورد نياز شاخصه‌هاي اقتصادي فرايندهاي مذكور محاسبه شده‌اند.
نوع کارفرما: 
صنعت/مشارکت سازمان و صنعت
نام کارفرما: 
شركت آلوميناي ايران
درصد مشارکت کارفرما: 
100%
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.