گروه: 
فناوری‌های شیمیایی سبز
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
مجری(های) طرح (خارج از پژوهشکده / سازمان): 
دکتر راضیه حبیب پور
تاریخ شروع: 
1396
تاریخ خاتمه: 
1398
وضعیت: 
خاتمه یافته
محل تامین اعتبار: 
شرکت آلومینای ایران
در اين پروژه جهت استخراج اسکانديم از گل قرمز، روش‌هاي هيدرومتالوژي و پيرومتالوژي به کار گرفته شد. بر اين اساس و با بهره گيري از هر دو گروه فرآيندي، سعي بر دست‌يابي به بيشترين ميزان اسکانديم در کنار کمترين ميزان از فلزات مزاحم بخصوص آهن شد. بدين منظور سه مجموعه تحقيقات شامل ليچينگ مستقيم گل قرمز با اسيد سولفوريک، بکارگيري همزمان اسيد هيدروکلريک و اگزاليک پيش از ليچينگ مستقيم گل قرمز با اسيد سولفوريک و در نهايت عمليات سولفاته-برشته کردن طرح ريزي و انجام شد. در بررسي وابستگي عوامل موثر در فرايند نظير غلظت اسيد، دما و مدت زمان ليچ، از نرم افزار طراحي آزمايش Design Expert‎ استفاده گرديد که مقادير مربوط به p-value‎ و lack of fit‎ براي دو عنصر اسکانديم و آهن نشاندهنده عدم تاثير متقابل فاکتورها بر پاسخ (درصد ليچ) بود. از ميان روش‌هاي مورد استفاده، فرآيند سولفاته-برشته کردن مورد قبول واقع شد. با بهينه‌سازي عواملي همچون مقدار آب، اسيد سولفوريک و نيز مدت زمان و نسبت مايع به جامد در عمليات ليچينگ، جداسازي انتخابي اسکانديم ميسر شد. بر اين اساس، با اعمال شرايط بهينه نظير دماي کوره (oC650‎)، مدت زمان برشته کردن (‎1‎ ساعت)، ميزان آب (ml50‎) و مدت زمان ليچ (‎7‎ روز)، استخراج اسکانديم به ميزان %‎73/7‎ حاصل گرديد درحاليکه تنها %‎0/6‎ از آهن در محصول نهايي يافت شد.
نوع کارفرما: 
صنعت/مشارکت سازمان و صنعت
نام کارفرما: 
شرکت آلومینای ایران
درصد مشارکت کارفرما: 
100%
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.