مونا ورعی، مسعود هنرور، محمدحسن ایکانی، محمدرضا امیدخواه، نرگس مورکی
J. of Food Biosciences and Technology, volume:13, issue: 1, pages: 1-22
2023
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.