حسین پورشهبازی، مجید جوانمرد، علیرضا صالحی راد،صحرا فرهادی
Journal of Food Measurement and Characterization
2021
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.