شاکر خردمندي نیا ، ناهيد خندان ، محمد حسن ايکاني
نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران، علمي پژوهشي، دوره 73 ، شماره 1، صفحه 91-103
2018
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.