عباس زاده، ر.، رهنماي آخري ط.، جوانمرد داخلی، م.
مجله علوم و صنایع غذایی، 82(15): 385-373
2018
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.