حاج محمدی، ف.، سلیمانی، ز.، همت، ج.، کاظمی نژاد، ن.، سدرپوشان، ع.ر.، رنجبر، م.، حیدری، م.، پرچ، ع.
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 21(3):30-23
2016
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.