فریبا حاج محمدي ، زهرا سلیمانی ، دکتر جعفر همت ، نازنین کاظمینژاد ، دکتر علیرضا سدرپوشان ، دکتر مریم رنجبر ، مسعود حیدري ، علی پرچ
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، سال بیست و یکم، شماره 3 (پی در پی 92 )، مرداد و شهریور 1396 / مقاله پژوهشی
2017
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.