موضوعات:
 
- سنتز و شناسايي نانوذرات
- خواص شيميايي، كاتاليستي، الكتريكي، نوري، بيولوژيكي، الكتروشيميايي،
ساختاري، بيوسنسوري و ترموديناميكي ذرات
- شيمي نانوپودرها
 - تبلور ذرات

- تغيير و اصلاح ذرات
- كنترل فرايند ذرات
- کاربردهاي فناوري پودر
- نانوكامپوزيت ها
- سراميك ها و بيوسرامي کها
- فلزات و آلياژها
- كاتاليست ها
- پودرهاي غذايي
- داروها و فرايندهاي مرتبط با آنها
- پليمرها، پيگمنت ها، الاستومرها و فيبرها
- كلوئيد
- ائروسل
- مكانيسم هاي تعادلات و تبديل فاز
 

مدير مسئول: دكتر سیدحیدر محمودی نجفی
سردبير: دكتر عبدالرضا صميمي


رایانامه:  jpst@irost.ir
وب گاه: http://jpst.irost.ir
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.