در اين آزمايشگاه پژوهشهاي عملي در حوزه فناوريهاي نوين و کاربردي زيست محيطي به منظور پيشگيري از ايجاد آلودگيهاي محيطي، پاکسازي منابع آب، خاک و هوا، تصفيه پساب ها و بازيابي و استفاده مجدد از آنها صورت مي گيرد.

برخي از امكانات موجود در اين آزمايشگاه به شرح ذيل است:

1- دستگاه اندازه گيري ضريب هدايت الکتريکي، Conductometer 
2- جارتست                                                                                                                                                
3- فتومتر
4- انکوباتور يخچال دار
5- دستگاه اندازه گيري اکسيژن محلول
6- کدورت سنج
7- راکتور اشعه ماوراءبنفش به همراه پمپ و فيلتر 5 ميکرون (در مقياس بنچ)
8- ژنراتور ازن
9- وسايل و تجهيزات عمومي
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.