A. Moghimi, M. Ranjbar, H. Aghabozorg, F. Jalali, M. Shamsipur, and R. K.Chadha

 J. Chem. 80 , 1687-1696.
 

2002