زرین نصری

فصلنامه فناوریهای نوین غذایی , دوره 5، شماره 3، صفحه
446-427  , مجله علمی پژوهشی 

2019