فاطمه ابراهیمی، سید احمد مظفری، حسین سالارآملی

فصلنامه  فناوری های نوین غذایی، دوره 7، شماره 4، صفحه 640-627

2020
Iranian Research Organization for Science and Technology
Department of Chemical Technologies
Last updated on Oct - 03 2023
All rights reserved by IROST 1980-2023