علیرضا عشوري، افسانه شهرکی، سعید اسمعیلی مقدم 

مجله صنايع چوب و كاغذ ايران، سال دهم، شماره 1، بهار 1398

2019