مهسا تقی زاده مازندرانی، زهرا رنجبر و  شهره روحانی ، مريم رنجبر

 19 ،)2931( نشريه علمي پژوهشي علوم و فناوري رنگ/

2017