ردیف نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی سال ورود پست الکترونیک
1 مصطفی یوسفی شیمی معدنی 91 mostafayousefi12@gmail.com
2 مریم خندان شیمی کاربردی 91 khandan21@yahoo.com
3 سیدمحمدصادق حسینی مهندسی شیمی 91 sms.hosseiny@gmail.com
4 راضیه احمدی زاده مهندسی شیمی 91 razieh_shaparak@yahoo.com
5 اکرم فلاح شیمی آلی 93 Fllahakram8463@gmail.com
6 فرشته حسینی اشبلا شیمی آلی 93 Feresh_hosseini@yahoo.com
7 فاطمه مبین جاریحانی شیمی الی 93 f.mobayyenj@yahoo.com
8 فاطمه بسحاق مهندسی شیمی 94 fatemehboshagh@gmail.com
9 نرجس همتی علم مهندسی شیمی 94 narjes.hematialam@yahoo.com
10 حامد بنی عامریان مهندسی شیمی 94 Hbaniamerian@gmail.com
11 زهرا برادران گازران سنگي شیمی معدنی 94 Baradaranz@ymail.com
12 محسن باهوش مهندسی شیمی 94 mohsen.bahoosh@gmail.com
13 هژیر قهرماني دهبكري مهندسی شیمی 95 Hazhier_ghahremani@yahoo.com
14 سارا کارخانه مهندسی شیمی 95 Sara.karkhaneh@gmail.com
15 شمیم طیار مهندسی شیمی 95 Shamim.tayyar@yahoo.com
16 فاطمه ابراهیمی شیمی تجزیه 95 Febrahimi22@gmail.com
17 مینا صلاحی شیمی معدنی 95 Teknik_85@yahoo.com
18 امیر خسروی شیمی معدنی 95 Amirkh.chemist@gmail.com
19 نکیسا مقدم شیمی معدنی 95 Nakisa.moghaddam@yahoo.com
20 زهرا نوروزی شیمی تجزیه 95 Silversun198@yahoo.com
21 پریسا امانی شیمی فیزیک 96 amani.parisam@gmail.com
22 مهسا صیف پناه شیمی معدنی 96 moremo.elec@gmail.com
23 محمد آریایی نژاد مهندسی شیمی 96 m.aryaeinezhad@yahoo.com
24 حسین خانی مهندسی شیمی 96 behnamkhani10@yahoo.com
25 هدی حقی شیمی آلی 96 hoda.haghi@yahoo.com
26 ساینا سنجابی شیمی معدنی 96 saina.sanjabi92@gmail.com
27 سروش لاله مهندسی شیمی 96 laleh_soroush@alumni.iust.ac.ir
28 اعظم شریف پور لاطانی صنایع غذایی 96 marziehsharifpour@yahoo.com
29 حمید دهقان منشادی شیمی تجزیه 96 hamiid17s@gmail.com
30 سارا ترکمان شیمی کاربردی 97