ردیف نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی سال ورود پست الکترونیک
1 سیدمحمدصادق حسینی مهندسی شیمی 91 sms.hosseiny@gmail.com
2 اکرم فلاح شیمی آلی 93 Fllahakram8463@gmail.com
3 فاطمه مبین جاریحانی شیمی الی 93 f.mobayyenj@yahoo.com
4 نرجس همتی علم مهندسی شیمی 94 narjes.hematialam@yahoo.com
5 حامد بنی عامریان مهندسی شیمی 94 Hbaniamerian@gmail.com
6 زهرا برادران گازران سنگي شیمی معدنی 94 Baradaranz@ymail.com
7 محسن باهوش مهندسی شیمی 94 mohsen.bahoosh@gmail.com
8 هژیر قهرماني دهبكري مهندسی شیمی 95 Hazhier_ghahremani@yahoo.com
9 سارا کارخانه مهندسی شیمی 95 Sara.karkhaneh@gmail.com
10 شمیم طیار مهندسی شیمی 95 Shamim.tayyar@yahoo.com
11 فاطمه ابراهیمی شیمی تجزیه 95 Febrahimi22@gmail.com
12 مینا صلاحی شیمی معدنی 95 Teknik_85@yahoo.com
13 امیر خسروی شیمی معدنی 95 Amirkh.chemist@gmail.com
14 نکیسا مقدم شیمی معدنی 95 Nakisa.moghaddam@yahoo.com
15 زهرا نوروزی شیمی تجزیه 95 Silversun198@yahoo.com
16 پریسا امانی شیمی فیزیک 96 amani.parisam@gmail.com
17 مهسا صیف پناه شیمی معدنی 96 moremo.elec@gmail.com
18 محمد آریایی نژاد مهندسی شیمی 96 m.aryaeinezhad@yahoo.com
19 حسین خانی مهندسی شیمی 96 behnamkhani10@yahoo.com
20 هدی حقی شیمی آلی 96 hoda.haghi@yahoo.com
21 ساینا سنجابی شیمی معدنی 96 saina.sanjabi92@gmail.com
22 سروش لاله مهندسی شیمی 96 laleh_soroush@alumni.iust.ac.ir
23 اعظم شریف پور لاطانی صنایع غذایی 96 marziehsharifpour@yahoo.com
24 حمید دهقان منشادی شیمی تجزیه 96 hamiid17s@gmail.com
25 سارا ترکمان شیمی کاربردی 97  
26 کامیار دارایی نکاننیه شیمی معدنی 98  
27 روزیتا دانش فر مهندسی شیمی 98  
28 زهرا صائب مهندسی شیمی 98  
29 زهرا میر غیاثی مهندسی شیمی 98  
30 مهدی شوندی علوم و صنایع غذایی 98  
31 صحرا فرهادی علوم و صنایع غذایی 98  
32 ابوالفضل بیاتی علوم و صنایع غذایی 98  
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.