گروه پژوهشی: 
گروه صنايع شيميايي آلي و دارويي

تب‌های عمودی