مرتبه علمی: 
استادیار
گروه پژوهشی: 
گروه صنايع غذايي و تبديلي
ایمیل: 
htoraby@alumni.ut.ac.ir
H.torabizadeh@irost.ir
تلفن: 
56276637
فاکس: 
56276265

تب‌های عمودی