مرتبه علمی: 
دانشیار
گروه پژوهشی: 
صنايع معدني و کاتاليست ها

تب‌های عمودی