مرتبه علمی: 
دانشیار
گروه پژوهشی: 
گروه صنايع غذايي و تبديلي
ایمیل: 
javanmard@irost.ir
mjavanir@yahoo.com
تلفن: 
56276607
فاکس: 
56276637

تب‌های عمودی