استاد
گروه پژوهشی: 
گروه صنايع شيميايي آلي و دارويي
ایمیل: 
mohannazadeh@irost.ir
تلفن: 
021-56276628
فاکس: 
021-56276629

تب‌های عمودی