استاد
گروه پژوهشی: 
فناوري هاي شيميايي سبز
ایمیل: 
eliassi@irost.ir
alieliassi@yahoo.com
تلفن: 
021-56276637
فاکس: 
021-56276637

تب‌های عمودی