مرتبه علمی: 
استاد
گروه پژوهشی: 
گروه صنايع شيميايي آلي و دارويي
ایمیل: 
ashori@irost.ir

تب‌های عمودی