مرتبه علمی: 
استادیار
گروه پژوهشی: 
گروه صنايع شيميايي آلي و دارويي
ایمیل: 
sedrpoushan@yahoo.com

تب‌های عمودی