مرتبه علمی: 
استادیار
گروه پژوهشی: 
گروه صنايع غذايي و تبديلي

تب‌های عمودی