سید حیدر محمودی نجفی
دانشیار
گروه پژوهشی: 
گروه صنايع شيميايي آلي و دارويي
ایمیل: 
mahmoudi@irost.ir
hmahmoudi@gmail.com
تلفن: 
021-56276637
فاکس: 
021-56276265

تب‌های عمودی