دانشیار
گروه پژوهشی: 
صنايع معدني و کاتاليست ها
ایمیل: 
mozaffari@irost.ir
samozaff@gmail.com
تلفن: 
02156276637
09121546859
فاکس: 
02156276265

تب‌های عمودی