استادیار
گروه پژوهشی: 
گروه صنايع غذايي و تبديلي
ایمیل: 
s.rahimi@irost.ir
rahimi.somayeh@gmail.com

تب‌های عمودی