مرتبه علمی: 
استادیار
گروه پژوهشی: 
فناوري هاي شيميايي سبز

تب‌های عمودی