مرتبه علمی: 
استادیار
گروه پژوهشی: 
صنايع معدني و کاتاليست ها
ایمیل: 
Habibpour@irost.ir
razihabibi@gmail.com
تلفن: 
021-56276637
فاکس: 
021-56276637

تب‌های عمودی