استادیار
گروه پژوهشی: 
صنايع معدني و کاتاليست ها
ایمیل: 
Habibpour@irost.ir
razihabibi@gmail.com

تب‌های عمودی