استادیار
گروه پژوهشی: 
گروه صنايع شيميايي آلي و دارويي
ایمیل: 
bahreiniz@yahoo.com

تب‌های عمودی