مرتبه علمی: 
دانشیار
گروه پژوهشی: 
گروه صنايع شيميايي آلي و دارويي
ایمیل: 
rahmani@irost.ir

تب‌های عمودی